Activiteiten in groep 1/2

- Het leerstofaanbod

In de kleutergroep wordt vanuit het principe van de  basisontwikkeling gewerkt.  We volgen de ontwikkeling van de kinderen en passen hier activiteiten op aan. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt vanuit thema’s, waarbij er een ruim aanbod is van spel, kring/gespreksactiviteiten,lees/schrijfactiviteiten,onderzoek,reken/wiskundeactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten. Vooral met de oudere kleuters worden veel voorbereidende lees- en rekenactiviteiten gedaan. Thema’s als herfst, winter, lente, zomer, kerst en sint zijn jaarlijks terugkerende thema’s.

In de groepen 1 en 2 worden ook diverse voorbereidende schrijfoefeningen gedaan. Ze vormen een doorgaande lijn met de in groep 3 gebruikte schrijfmethode “Klinkers”. Voor het ontwikkelen van de fijne motoriek wordt gebruik gemaakt van de methodiek “Schrijfdans”.

Boven alles is het van belang dat er voor kleuters naast vaste regels een vaste regelmaat in de dagindeling is. Dat geeft rust en zekerheid. Om dat te bewerkstelligen wordt er gewerkt met dagritmekaarten, een planbord, routine liedjes en de kleurenklok.

Ook is het belangrijk om in de kleutergroep al aandacht te geven aan zelfstandigheid. Het planbord is hier een goede oefening voor, maar ook starten de oudere kleuters met een (simpele vorm) van een weektaak. Op deze manier leren de kinderen zelfstandig te werken met ontwikkelingsmateriaal. Het ontwikkelingsmateriaal heeft een vaste plaats in de klas, zodat de kinderen het zelf op de juiste plek kunnen vinden en terugzetten.

- Het leerlingvolgsysteem in groep 1/2

De ontwikkeling van de kinderen wordt middels observatie bijgehouden in het “Ontwikkel Volg Model Jonge Kinderen” (OVMJK). OVMJK is het uitgangspunt voor het aanbod in de klas. Zo proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. Resultaten en bijzonderheden worden zo snel mogelijk met ouders besproken. Voor jonge kinderen die na observatie en analyse door de leerkracht en ib-er extra ondersteuning nodig hebben wordt samen met de ouders een groeidocument opgesteld. 

- Voor het eerst naar school

Als uw kind vier jaar is mag het naar de basisschool. Voordat uw kind echt naar school gaat, is er een eerste kennismaking met de school en de schoolleiding. In een gesprek wordt u geïnformeerd over de school en rondgeleid. Natuurlijk kunt u dan ook uw vragen stellen. U kunt uw kind op ieder moment inschrijven.

Vanaf 2 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, kan het 5 keer komen wennen in de groep. De eerste keer mag u hier als ouder bij aanwezig zijn. Uw kind kan dan kennismaken met de leerkracht, de andere leerlingen en krijgt een indruk hoe het er aan toe gaat in de kleutergroep. Als uw kind 4 jaar is, mag het hele dagen naar school.

Kinderen worden leerplichtig op de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin zij vijf jaar zijn geworden. Anders gezegd; uw kind moet naar school op zijn vijfde en mag naar school op zijn vierde. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere zeventien jaar wordt.

Van groep 2 naar groep 3

De leerlingen van groep 2 worden spelenderwijs voorbereid op de overstap naar groep 3. Afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling maakt hij in groep 2 kennis met de weektaak. De inhoud van de opdrachten op de weektaak zijn afhankelijk van het niveau van de leerling. In het laatste blok van het schooljaar werken de leerlingen van groep 2 af en toe uit de lesboekjes van groep 3. Daarnaast draaien zij één of meerdere dagdelen mee in groep 3/4. Groep 3/4 heeft sinds vorig schooljaar de beschikking over een extra lokaal. In dit lokaal zijn ook de verschillende hoeken te vinden die de kinderen kennen uit groep 1/2.

Kiva
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. 
Ons motto is dan ook: samen  maken  wij  er een  fijne  school van!
Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt!