Groep 5/6

Leerkrachten: Linda Daalder en Debby Kieft

Aantal leerlingen:
groep 5: 14 leerlingen
groep 6: 13 leerlingen

Werkwijze in de klas

IGDI-Model
In de lessen wordt gebruik gemaakt van het igdi-model. Dit betekent dat elke les volgens een vaste volgorde verloopt:
Gezamenlijke start van de les (= korte introductie met de hele groep).
Interactieve instructie en begeleid inoefenen (eventueel zonder de plusleerlingen die geen instructie nodig hebben en zelfstandig aan het werk gaan).
A. Zelfstandig Werken van de groep.
B. Verlengde Instructie voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben.
Zelfstandig werken van de groep (leerkracht loopt rond en helpt waar nodig)
Afsluiting van de les (= reflectie op de les met de hele groep).

Digitale Verwerking
Elke leerling in groep 5 en 6 werkt met een eigen laptop. Na een korte instructie van een les gaan kinderen zelfstandig op de computer aan de slag met persoonlijke oefeningen gericht op eigen leerdoelen.
Naast de basislessen bieden wij de kinderen ook de Werelden van Gynzy aan. Hierbij werkt iedereen op zijn eigen niveau.

Zelfstandig Werken
Bij het werken gebruiken de leerlingen een vragenblokje. Het vragenblokje wordt neergezet als:Vragenblokje

? een leerling een vraag heeft (?)
* een leerling niet gestoord wil worden
* een leerling samenwerkt met een klasgenoot 
* een leerling aangeeft dat hij anderen kinderen kan helpen met een vraag

Leerstof
In groep 5 en 6 wordt taal en spelling aangeboden vanuit de methode ‘taal actief’. Bij het rekenonderwijs wordt gebruik gemaakt van de methode ‘wereld in getallen, deze lessen worden door de leerlingen hun chromebook gemaakt, waarbij ze direct feedback ontvangen.
Hieronder vindt u een korte uitleg over de verschillende methodes.
Wij bieden de verwerking van rekenen en spelling via het computerprogramma Gynzy aan. Een programma waarbij de zelfstandigheid van kinderen bevorderd wordt.

Wereld in Getallen
Met De wereld in getallen leren de kinderen inzicht verwerven én hun vaardigheden oefenen. Evenwichtig rekenen dus!
De wereld in getallen is opgebouwd volgens de ‘dakpanconstructie’. Eerst wordt instructie gegeven voor oriëntatie en begripsvorming. Dan oefenen de kinderen zelfstandig. Uiteindelijk gaan zij het onderwerp automatiseren. Oefenen en herhalen is een van de sterkste punten van De wereld in getallen. Dit zorgt voor een goed fundament.

Pennenstreken
Leren schrijven is een van de belangrijkste dingen die een kind leert. Hoewel wel we in een digitaal tijdperk leven, blijven pen en papier onmisbaar. Met het leren schrijven, ontwikkelen kinderen ook veel andere vaardigheden. Ze trainen bijvoorbeeld de fijne motoriek, oog-handcoördinatie, het concentratievermogen en kunnen meer onthouden. En dat is weer makkelijk bij het leren van andere vakken, zoals taal en spelling. Leren schrijven is dus niet zomaar iets. Pennenstreken focust zich op vlot en leesbaar schrijven, met behulp van praktische oefeningen en schrijfadviezen.

Taal Actief
Kinderen leren beter als ze weten wat en waarom ze iets leren. Daarom werkt Taal actief met ‘instapkaartjes’. Dan is het doel van een les meteen duidelijk. ‘Dit ga je leren’ en ‘Dit moet je weten’. Je sluit iedere les af met een uitstapkaartje. Een belangrijk reflectiemoment. Dan kijken de kinderen terug op het doel van de les.

Bij Spelling Actief wordt elke les gestart met een dictee, waarbij woorden vanuit de les, maar ook herhalingswoorden aangeboden worden. Na de instructie wordt er op verschillende niveaus gewerkt aan het spellingsdoel van de les.

Wereldoriëntatie
Door middel van thema’s bieden wij de wereld oriënterende vakken aan (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur). Elke les start met een onderzoeksvraag. De thema’s worden afgesloten met een presentatie. Ook handvaardigheid wordt hierin geïntegreerd.
Groep 6 krijgt ook de topografie van Nederland aangeboden.

Kiva
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
Ons motto is dan ook: 'Samen maken wij er een fijne school van!'
Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt!

Verkeer
In groep 5 en 6 gaat het om het leren toepassen van de verkeersregels. Oefenen dus! Wij helpen de kinderen om zich bewust te worden van gevaren onderweg. Ze leren de borden systematiek en ook hoe ze veilig moeten handelen bij de borden.
Zo worden de leerlingen voorbereid op het verkeersexamen in groep 7/8.

Muziek
Dit jaar krijgen de leerlingen van groep 5/6 Instrumentale muzikale vorming. De leerlingen krijgen half jaar les met een instrument. Na 12 weken les geven de kinderen een concert. Het eerste concert vindt plaats op school, het tweede concert worden met alle imv leerlingen van Texel gehouden in Den Burg.
De instrumenten van dit jaar zijn saxofoon, thin wissel, keyboard, djembe.

Begrijpend lezen/Close reading
Close reading: een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat en kinderen op een actieve manier aan de slag gaan met de tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn belangrijke vaardigheden die hierbij centraal staan.

Engels
Bij het vak Engels vinden wij het erg belangrijk dat de leerlingen engels kunnen verstaan, maar dit ook durven spreken. Er wordt minder aandacht besteed aan het schrijven van de woorden